TEMWEN JEZI DE NAZARET

Men, nou gen pou nou resevwa pouvwa, lè Sentespri vini sou nou: epi nou gen pou nou temwen mwen ni nan Jerizalem, ak nan tout Jide ak Samari, ak jiska kote ki pi lwen sou latè. Travay 1:8 ACV

Eske ou konnen kiyes Jezi ye pi lwen pase kò li (Matye 16:15), Lòm (Egzod 15:3) ke nou dwe temwen an (Travay 1:8) ak konfese ke Li se Jewova Bondye ak bouch nou, pou nou ka sove (Women 10:9-10)?

E [Jezi] vire gade disip yo, Li di yo:Papa mwen lage tout bagay ban mwen: e pèsonn pa konnen kiYes Pitit La ye, eksepte Papa a; epi kiyes Papa a ye, eksepte Pitit Gason an, ak, si jame, a moun Pitit Gason an vle kite konnen. Lik 10:22 ACT

Epi, Jezi vini nan teritwa Sezare Filip yo. Li kesyone disip li yo. Li di: Ki sa lè zòm di Pitit Gason let imen an ye?
Matye 16:13 ACT 

Li di yo: Men, nou menm, kiyes nou di mwen ye? Matye 16:15 ACT

Men, Jezi reflechi. Li di li : Ou beni, Simon Bar-Jonas ke lapo ak san pa fe ou konnen sa, men Papa mwen ki nan syel la yo (lèsye). Matye 16:17 ACT

Men, li reflechi. Li di yo ke: yo ba nou pouvwa pou konnen sekre yo apropo wayom dèsye (syel la yo). Men, yo pa ba yo [pouvwa sa a]. Matye 13:11 ACT

Kwe nan Jeova, nan Dye le Per, nan Sentespri, pa ka sove pesonn. Se  selman kwayans nan Jezi ki sove  (John 3:16).  Temwanye  Jeova olye Jezi fe ou tounen yon Antikris (Acts 1:8), a mwen ke Jezi se Jeova (Lik 2:11).


For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth on him should not perish, but have eternal life. John 3:16 ASV

And in none other is there salvation: for neither is there any other name under heaven, that is given among men, wherein we must be saved. Acts 4:12 ASV

Yet I am Jehovah thy God from the land of Egypt; and thou shalt know no god but me, and besides me there is no Saviour.  Hosea 13:4 ASV

Si se selman kwayans nan Jezi ki sove (John 3:16), sa vle di Jezi se Sove Jeova (Ezayi 43:11, Travay 4:12) and He sends us to be His witnesses not of Jehovah (Acts 1:8), nor of His Father.


But ye shall receive power, when the Holy Spirit is come upon you: and ye shall be my witnesses both in Jerusalem, and in all Judaea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Acts 1:8 ASV

I have declared, and I have saved, and I have showed; and there was no strange god among you: therefore ye are my witnesses, saith Jehovah, and I am God. Isaiah 43:12 ASV

I, even I, am Jehovah; and besides me there is no Saviour.  Isaiah 43:11 ASV

Pou nou sove, nou dwe konfese ak bouch nou ke Jezi se Jewova Bondye.

Se poutet sa mwen fe nou konnen ke pa gen yon sel moun, ki ap pale nan Lespri Bondye a, ki ka di: Jezi se anatèm; epi pesonn pa ka di: Jezi se Seye [ki vle di YHWH], si se pa nan Sentespri a. 1 Korentyen 12:3 ASV

(9) Paske si ou konfese ak bouch ou ke Jezi se Seye a [YHWH], epi ou kwè nan kè ou ke Bondye resisite Li pami moun mouri yo, ou pral sove: (10) paske se ak kè ke yon moun kwè pou ou ka san repwoch, epi li se ak bouch la ke yon moun konfese pou lesalu. Women 10: 9-10 ASV

(9) Poutèt sa tou, Bondye leve li byen wo. E, li ba li yon Non ki sou tèt tout non.  (10)  Konsa, tout jenou dwe koube devan Non Jezi, ni nan syèl, ni sou latè, ni nan latè!  (11)  Konsa tou, tout lang dwe deklare Jezi Kris se Senyè, pou glwa Bondye Papa a. Filipyen 2:9-11 Haitian NT

Men, men la vi eternel, ke yo konnen ou Menm ki sel vre Bondye, ak silaa ke ou te voye, sa vle di,Jezi Krist. Jan 17:3 ASV

01

Pesonn de pa li menm ka konnen Ki les Jezi ye


Wherefore I make known unto you, that no man speaking in the Spirit of God saith, Jesus is anathema; and no man can say, Jesus is Lord [YAHWEH], but in the Holy Spirit.  1 Corinthians 12:3 ASV

02

Selman pa revelasyon ke ou ka konnen Jezi avek Papa a

All things have been delivered unto me of my Father: and no one knoweth who the Son is, save the Father; and who the Father is, save the Son, and he to whomsoever the Son willeth to reveal [him].  Luke 10:22 ASV

No one can bypass Jesus and go directly to God the Father to be saved 

Jesus is salvation in the New Testament as a Man. Jesus was salvation in the Old Testament as YAHWEH (Exodus 15:3). 


Jesus saith unto him, I am the way, and the truth, and the life: no one cometh unto the Father, but by me.  (John 14:6 ASV)

I am the door; by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and go out, and shall find pasture.  (John 10:9 ASV) 

(7) For none of us liveth to himself, and none dieth to himself.  (8)  For whether we live, we live unto the Lord [YAHWEH]; or whether we die, we die unto the Lord [YAHWEH]: whether we live therefore, or die, we are the Lord's [YAHWEH'S].  (9)  For to this end Christ died and lived again, that he might be Lord [YAHWEH] of both the dead and the living. Romans 14:7-9 ASV

Set thy heart to understand. And understand with your heart.

Then said he unto me, Fear not, Daniel; for from the first day that thou didst set thy heart to understand, and to humble thyself before thy God, thy words were heard: and I am come for thy words' sake. 

Daniel 10:12 ASV

For this people's heart is waxed gross, And their ears are dull of hearing, And their eyes they have closed; Lest haply they should perceive with their eyes, And hear with their ears, And understand with their heart, And should turn again, And I should heal them. 

Matthew 13:15 RV


And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice: and they shall become one flock, one shepherd.  John 10:16 ASV


Lack of knowledge? Call the Holy Spirit through Moses (Luke 16:19-38; Matthew 5:17-18; John 14:25-26)

Therefore my people are gone into captivity for lack of knowledge; and their honorable men are famished, and their multitude are parched with thirst.  (Isaiah 5:13 ASV)
My people are destroyed for lack of knowledge: because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me: seeing thou hast forgotten the law of thy God, I also will forget thy children. Hosea 4:6 ASV

About the New WOJON Movement

(19) Go ye therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them into the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit: (20)  teaching them to observe all things whatsoever I commanded you: and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Matthew 28:19-20 ASV

Follow Us
WOJON RESOURCES
  • (3) He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief; and as one from whom men hide their faces he was despised, and we esteemed him not.  (4)  Surely he has borne our griefs and carried our sorrows; yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Isaiah 53:3-4 ESV  
PUBLICATIONS
  • Coming Soon
  • XXXXXX
  • XXXXXX
  • XXXXXX